Bezpečnostní listy STERIDINE

Potřebujete bezpečnostní listy ? Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. poskytuje bezpečnostní listy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006, ve znění nařízení 1272/2008 a ve smyslu Nařízení vlády 453/2010, které je známo pod zkratkou REACH pro všechny dovážené dezinfekční přípravky řady STÉRIDINE.

Co znamená zkratka REACH? Jde o spojení prvních písmen anglických slov: Registration (registrace), Evaluation (hodnocení) a Authorisation (autorizace) of Chemicals (chemikálií). Toto nařízení EP a Rady ES zahrnuje veškeré povinnosti registrace, hodnocení, povolování a omezovaní chemických látek a přípravků v rámci EU.

U směsí bude povinné dodat bezpečnostní listy s novou klasifikací podle nařízení ES 1272/2008 od 1.6.2015, u směsí uvedených na trh před 1.6.2015, které nemusí být znovu označeny nebo zabaleny, nebo pokud u nich nebude nutná revize stávajícího bezpečnostního listu je možné použít současně platné bezpečnostní listy až do 1.12.2017.

Bezpečnostní list dle přílohy I nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ke stažení

Bezpečnostní listy STÉRIDINE pro dezinfekce Ampholysine, Amphomousse, Aseptil, Bactilysine,Bactimains, Bactinyle, Baxiol, Deochlor, Dynacide, Istruzyme, Endosporine, Manurub gel, Novospray, Pulvispray, Sanicid, Surfalyse a Surfanet.

Legislativní požadavky na bezpečnostní listy

 1. Požadavky na obsah bezpečnostních listů jsou do velké míry shodné s požadavky zákona č. 356/2003 Sb. (o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 2. Další požadavky na bezpečnostní listy vymezuje vyhláška č. 231/2004 Sb. (kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku).
 3. Požadavky na bezpečnostní list stanovuje článek 31 nařízení REACH, který specifikuje, pro které látky a přípravky se bezpečnostní list požaduje a kdy je nutné BL poskytovat v rámci dodavatelského řetězce
 4. V České republice od 1.12. 2012 platí Nařízení vlády 453/2010, které stanovoje požadavky na bezpečností listy používané v ČR. 
 5. Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů jsou uvedeny v příloze II nařízení REACH.

Bezpečnostní listy pro zákazníky

Od 1.6.2007 při dodávce látek platí povinnost poskytovat bezpečnostní listy všem následným uživatelům a distributorům, kterým je daná látka nebo přípravek dodáván a zároveň patří do některé z následujících kategorií:

 • splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS nebo přípravek obsahující látku je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES,
 • je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle přílohy XIII nařízení REACH,
 • je zahrnuta do kandidátního seznamu látek, které mohou podléhat povolení, sestaveného podle čl. 59 odst. 1.

Kromě tohoto může jakýkoliv zákazník kdykoli požádat svého dodavatele látky, aby mu poskytl bezpečnostní list přípravku, který nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný, ale který obsahuje:

 • více než 1 % (hmotnostní) pro přípravky jiné než plynné (nebo ? 0.2 % objemová pro plynné přípravky) látky, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí, nebo
 • pro jiné než plynné přípravky ? 0.1 % (hmotnostní) látky, která je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle přílohy XIII nařízení REACH nebo byla zahrnuta do kandidátního seznamu látek, které mohou podléhat povolení, sestaveného podle čl. 59 odst. 1, nebo
 • látku, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí.

Telefonní číslo na Toxikologické informační středisko.

Informace o první pomoci a léčení akutních otrav poskytuje v ČR Toxikologické informační středisko.

Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402
www.tis-cz.cz