Bezpečnostní listy STERIDINE

IMAGE:

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. poskytuje bezpečnostní listy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006, ve znění nařízení 1272/2008 a ve smyslu Nařízení vlády 453/2010, které je známo pod zkratkou REACH pro všechny dovážené dezinfekční přípravky řady STÉRIDINE.

Co znamená zkratka REACH? Jde o spojení prvních písmen anglických slov: Registration (registrace), Evaluation (hodnocení) a Authorisation (autorizace) of Chemicals (chemikálií). Toto nařízení EP a Rady ES zahrnuje veškeré povinnosti registrace, hodnocení, povolování a omezovaní chemických látek a přípravků v rámci EU.

U směsí bude povinné dodat bezpečnostní listy s novou klasifikací podle nařízení ES 1272/2008 od 1.6.2015, u směsí uvedených na trh před 1.6.2015, které nemusí být znovu označeny nebo zabaleny, nebo pokud u nich nebude nutná revize stávajícího bezpečnostního listu je možné použít současně platné bezpečnostní listy až do 1.12.2017.

Bezpečnostní list dle přílohy I nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ke stažení

Bezpečnostní listy - revize 2023

Bezpečnostní listy - revize 2022

pdfBACTINYL FS 900 bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,32MB
PDFANIOS CLEAN EXCEL D bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,69MB
PDFANIOS OXY´ FLOOR bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,45MB
pdfANIOS LB 300 bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,44MB
pdfAniosept Activ bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,45MB
pdfACTI’SEPTYL FS 500 bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,31MB
pdfACTI’SEPTYL LACTIC 500 bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,3MB
pdfBactinyl 120 Lingettes Inodore bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,27MB
PDFSURFANIOS PREMIUM bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,47MB
PDFANIOSYME SYNERGY 5 bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,48MB
pdfDEZINFEKČNÍ UTĚRKY BACTINYL 300 - revize 2022velikost: 0,27MB
pdfBACTIMAINS GEL bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,28MB
pdfBACTYNEA KIDS bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,26MB
pdfBACTINYL FRAISES bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,26MB
pdfBACTINYL 2v1 na ruce a plochy bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,25MB
pdfBACTINYL FS 900 bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,32MB
pdfBACTINYL SPREJ INODORE bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,27MB
pdfBACTINYL SPRAY MOUSSANT bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,27MB
pdfBACTINYL INSTRUMENTATION bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,31MB
pdfBACTINYL 6G PE bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,29MB
pdfDESILINE DC bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,32MB
pdfDEZINFEKČNÍ KRÉM GARCIN JASMÍN bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,28MB
pdfDEZINFEKČNÍ KRÉM GARCIN HYDRO-ALKOHOL bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,28MB
pdfDEZINFEKČNÍ UTĚRKY PURELL - revize 2022velikost: 0,31MB
PDFSTERANIOS 2 procenta bezpečnostní list - revize 2022velikost: 0,66MB

Bezpečnostní listy - revize 2021

Bezpečnostní listy - revize 2020

Bezpečnostní listy - revize 2018

Bezpečnostní listy nových přípravků STÉRIDINE 2017

Dle nařízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Dezinfekční prostředky: STERIDINE D2 (dvojfunkční prostředek na nástroje), STERIDINE GTA (dezinfekce lékařských pomůcek), STERIDINE HAND GEL (dezinfekční gel na ruce), STERIDINE HAND RUB (dezinfekční hydroalkoholický roztok), STERIDINE MULTISURFACE (čištění a dezinfekce povrchů, podlahy, plochy), STERIDINE OPA (vyšší stupeň dezinfekce lékařských pomůcek), STERIDINE SCRUB (dezinfekční mýdlo), STERIDINE SPRAY FOAM (dezinfekční sprej na povrchy, malé plochy), STERIDINE SPRAY PLUS (rychlá dezinfekce nástrojů postřikem), STERIDINE ULTRA CLEAN (enzymatický detergent na nástroje), STERIDINE ULTRA CLEAN 3 (trojfunkční enzymatický přípravek na endoskopy a lékařské přístroje).

Nařízení Evropské Komise (EU) 2015/830, které vstoupilo v platnost 1.6.2015, přináší globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS), který byl vypracován v rámci Organizace spojených národů, stanoví mezinárodně harmonizovaná kritéria pro klasifikaci a označování chemických látek a pravidla pro bezpečnostní listy. Přechodné období skončilo 31.5.2017.

Nové bezpečnostní listy - revize 2017

dle nařízení Evropské komise č. 830/2015/EU platné od 28.5.2015 musí obsahovat H a P věty (riziko nebezpečnosti).

Bezpečnostní listy STÉRIDINE pro dezinfekce Ampholysine, Amphomousse, Aseptil, Bactilysine,Bactimains, Bactinyle, Baxiol, Deochlor, Dynacide, Istruzyme, Endosporine, Manurub gel, Novospray, Pulvispray, Sanicid, Surfalyse a Surfanet.

Bezpečnostní listy - revize 2016

Bezpečnostní listy - revize 2015

Bezpečnostní listy - revize 2014

Bezpečnostní listy - revize 2012

pdfAMPHOLYSINE 4000 bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,23MB
pdfAMPHOLYSINE PLUS bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,23MB
pdfAMPHOMOUSSE bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,22MB
pdfASEPTIL bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,22MB
pdfBACTILYSINE bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,22MB
pdfBACTIMAINS GEL bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,23MB
pdfBACTINYL 5M P.E. bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,22MB
pdfBACTINYL AIR bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,23MB
pdfBACTINYL ASPIRATION bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,26MB
pdfBACTINYL FRAISES bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,25MB
pdfBACTINYL LINGE bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,21MB
pdfBACTINYL PUR bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,27MB
pdfBACTINYL SAVON LIQUIDE INSTRUMENTATION bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,21MB
pdfBACTINYL SPRAY MOUSSANT INODORE bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,21MB
pdfDEOCHLOR bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,23MB
pdfDYNACIDE PA bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,21MB
pdfENDOSPORINE P bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,22MB
pdfINSTRUZYME bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,25MB
pdfMANURUB GEL bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,22MB
pdfNOVOSPRAY bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,23MB
pdfPULVISPRAY SF bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,2MB
pdfSANICID 5 DDI bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,2MB
pdfSURFALYSE SF bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,19MB
pdfSURFANET bezpecnostni list - revize 2012velikost: 0,22MB

Legislativní požadavky na bezpečnostní listy

 1. Požadavky na obsah bezpečnostních listů jsou do velké míry shodné s požadavky zákona č. 356/2003 Sb. (o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 2. Další požadavky na bezpečnostní listy vymezuje vyhláška č. 231/2004 Sb. (kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku).
 3. Požadavky na bezpečnostní list stanovuje článek 31 nařízení REACH, který specifikuje, pro které látky a přípravky se bezpečnostní list požaduje a kdy je nutné BL poskytovat v rámci dodavatelského řetězce
 4. V České republice od 1.12. 2012 platí Nařízení vlády 453/2010, které stanovoje požadavky na bezpečností listy používané v ČR. 
 5. Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů jsou uvedeny v příloze II nařízení REACH.

Bezpečnostní listy pro zákazníky

Od 1.6.2007 při dodávce látek platí povinnost poskytovat bezpečnostní listy všem následným uživatelům a distributorům, kterým je daná látka nebo přípravek dodáván a zároveň patří do některé z následujících kategorií:

 • splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS nebo přípravek obsahující látku je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES,
 • je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle přílohy XIII nařízení REACH,
 • je zahrnuta do kandidátního seznamu látek, které mohou podléhat povolení, sestaveného podle čl. 59 odst. 1.

Kromě tohoto může jakýkoliv zákazník kdykoli požádat svého dodavatele látky, aby mu poskytl bezpečnostní list přípravku, který nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný, ale který obsahuje:

 • více než 1 % (hmotnostní) pro přípravky jiné než plynné (nebo ? 0.2 % objemová pro plynné přípravky) látky, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí, nebo
 • pro jiné než plynné přípravky ? 0.1 % (hmotnostní) látky, která je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle přílohy XIII nařízení REACH nebo byla zahrnuta do kandidátního seznamu látek, které mohou podléhat povolení, sestaveného podle čl. 59 odst. 1, nebo
 • látku, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí.

Telefonní číslo na Toxikologické informační středisko.

Informace o první pomoci a léčení akutních otrav poskytuje v ČR Toxikologické informační středisko.

Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402
www.tis-cz.cz