Obchodní podmínky společnosti SZO.cz

KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.

Božkovská 646/38, Plzeň, 326 00

IČ 25225669

www.szo.cz

telefon: 377 424 999

email: krasny@szo.cz

(dále jen SZO.cz)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.szo.cz (dále označovaného též jen jako „internetový obchod“).

2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., se sídlem Přemyslova 137/25, Plzeň, IČ 252 25 669, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10414 (dále označovaná též jen jako „prodávající“). 

3. Kupující potvrdil, že se s těmito podmínkami seznámil před odesláním své objednávky prodávajícímu, a že s nimi v celém jejich rozsahu souhlasí.

4. Prodávající může znění obchodních podmínek měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro každý jednotlivý smluvní vztah a práva a povinnosti z něj vyplývající je rozhodující verze obchodních podmínek odsouhlasená kupujícím před odesláním objednávky prodávajícímu.

Článek II.

Vymezení pojmů

1. Spotřebitelem je ve smyslu těchto obchodních podmínek ten, kdo při uzavření smlouvy s prodávajícím a jejím plnění jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2. Podnikatelem je ve smyslu těchto obchodních podmínek ten, kdo v souvislosti s uzavíráním smlouvy s prodávajícím vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a dále ten, kdo uzavírá smlouvy s prodávajícím v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě ten, kdo v takovém případě jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Článek III.

Sdělení před uzavřením smlouvy

1. Náklady komunikace na dálku - Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby služby účtované klientovi poskytovatelem služby komunikace na dálku.

2. Cena zboží - Cena zboží je v internetovém obchodě uváděna včetně DPH, a to včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, kromě nákladů na doručení zboží.

3. Odstoupení od smlouvy 

 • V případě, že je kupujícím spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující, který je spotřebitelem, povinen informovat prodávajícího na adresu jeho sídla, tedy na adresu Přemyslova 137/25, 301 00 Plzeň, a to písemnou formou (například dopisem zaslaným poskytovatelem poštovních služeb). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje, aby kupující spotřebitel odeslal odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 • Kupující, který je spotřebitelem, může pro odstoupení dle tohoto článku využít formulář odstoupení, který je dostupný na webu internetového obchodu a tvoří spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami přílohu elektronické zprávy, kterou prodávající potvrdil kupujícímu obdržení jeho objednávky.

 • Kupující, který je spotřebitelem, je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dní od odstoupení vrátit prodávajícímu zakoupené zboží na adresu místa jeho podnikání. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Lhůta je zachována, pokud je před jejím uplynutím zboží odesláno na adresu sídla prodávajícího. 

 • Prodávající je povinen ve lhůtě 14 dní od odstoupení kupujícího, který je spotřebitelem, ne však dříve, než mu tento kupující, předá vrácené zboží, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, vrátit tomuto kupujícímu na jeho účet všechny platby, které od něj obdržel včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).  

 • Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, jaký kupující použil pro zaplacení kupní ceny zboží, neurčí – li kupující, který je spotřebitelem, v odstoupení jinak.

 • Kupující, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží:

  • které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

  • které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • Kupující, který není spotřebitel, může od kupní smlouvy odstoupit pouze ze zákonem stanovených důvodů.   

4. Uložení smlouvy - Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu tuto smlouvu na vyžádání v její textové podobě.

5. Mimosoudní řešení sporů - Kupující je oprávněn využít mimosoudního způsobu vyřizování stížností prostřednictvím elektronické pošty prodávajícího, příp. se kupující může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Článek IV.

Uživatelský účet

1. Kupující, který je autorizovaným prodejcem (dealerem) zboží prodávaného prodávajícím, může na webových stránkách internetového obchodu požádat prodávajícího o svoji registraci jakožto autorizovaný prodejce (dealer). V případě, že prodávající rozhodne o jeho registraci, bude takovému kupujícímu zřízen přístup do jeho vlastního uživatelského účtu. Z uživatelského účtu může kupující (autorizovaný prodejce) objednávat a nakupovat zboží se slevou poskytovanou prodávajícím (dále jen „uživatelský účet“). Kupující bez registrace mohou objednávat a nakupovat zboží prostřednictvím internetového obchodu www.szo.cz za ceny, které se v internetovém obchodě aktuálně zobrazují. 

2. Každý kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje požadované prodávajícím. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně těchto údajů.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost jak ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, tak i o výši poskytovaných slev.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet dle svého uvážení, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Článek V.

Uzavření smlouvy

1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Při vyplnění objednávkového formuláře, kupující:

 • zvolí objednávaný druh zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu),
 • zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží,
 • se seznámí s informací o nákladech spojených s dodáním zboží a zvolí způsob doručení zboží

2. Kupující je oprávněn před odesláním objednávky prodávajícímu kontrolovat a měnit údaje, které zadal do objednávky. Kupující odešle objednávku zboží prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ ve webovém rozhraní internetového obchodu.

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen řádně vyplnit všechny kolonky objednávkového formuláře (dále nazývaného též jen jako „objednávka“). V opačném případě technické nastavení webového rozhraní internetového obchodu neumožní kupujícímu objednávku prodávajícímu odeslat.

4. Prodávající neprodleně oznámí kupujícímu v souladu s ustanovením § 1827 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že obdržel jeho objednávku prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. V tomto oznámení uvede prodávající podrobnosti objednávky, zejména množství a druh objednaného zboží, způsob dodání zboží, jakož i jeho cenu.

5. V případě technické závady webového rozhraní internetového obchodu se může stát, že kupujícímu nebude obratem doručena informace o obdržení jeho objednávky prodávajícím, v takovém případě prodávající doporučuje kupujícímu, aby jej kontaktoval na tel. čísle 377 424 999.

6. Kupující bere na vědomí, že toto oznámení není přijetím objednávky, nejedná se tedy o akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy, která je uzavřena teprve poté, kdy prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. 

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen přijmout jeho objednávku, a to zejména je-li kupující osobou, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vyplývající jí z dříve uzavřených smluv s prodávajícím a dále u zboží, jejichž objednávku není možné z objektivních důvodů zajistit.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1.1. V případě, že je kupujícím zdravotnické zařízení nebo zdravotnická organizace, může být cena zboží uhrazena bankovním převodem, a to na základě faktury vydané prodávajícím doručené kupujícímu společně s objednaným zbožím. Splatnost účtované částky činí 14 dní ode dne vystavení faktury, není-li prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. Kupující je v takovém případě povinen označit platbu variabilním symbolem, kterým je číslo faktury. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
V případě prodlení s úhradou účtované částky delší než 60 dní je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti účtované částky.

1.2. V případě, že je kupujícím spotřebitel, může kupující zvolit z těchto způsobů doručení zboží a platby jeho ceny:

- doručení zboží poskytovatelem poštovních služeb za současného uhrazení ceny zboží platbou přepravci zboží (poštovnímu doručiteli) na dobírku,

- osobní vyzvednutí objednaného zboží v provozovně prodávajícího na adrese jeho sídla, a to každý pátek (není-li tento den státním svátkem) od 15h do 18h, za současného uhrazení kupní ceny zboží v hotovosti.

2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

Článek VII.

Doprava

1. Náklady na poštovné a balné se odvíjejí od kupujícím zvoleném způsobu dopravy, jakož i váhy objednaného zboží a činí:

- obchodní balík DR 0,1 kg až 10 kg: 145 Kč včetně DPH

- obchodní balík DR 10,1 kg až 30 kg: 194 Kč včetně DPH

- obchodní balík DR na dobírku (bez ohledu na jeho hmotnost): 194 Kč včetně DPH

2. Prodávající dodá zboží kupujícímu do 10 pracovních dnů od přijetí jeho objednávky. Zásilky jsou pojištěny proti ztrátě a poškození.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady vynaložené prodávajícím spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Opakované zaslání a doručení zboží provede prodávající po předchozí domluvě s kupujícím.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

Článek VIII.

Práva z vadného plnění kupujícího, který je podnikatelem a koupě se týká jeho podnikatelské činnosti

1. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, byť se projeví až později. Zboží vykazuje vadu, nebylo-li dodáno v ujednaném množství, jakosti nebo provedení. 

2. Právo kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující, dle ustanovení § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo

a) na odstranění vady, anebo

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Způsob odstranění vady, která je nepodstatným porušením smlouvy, se řídí následujícími pravidly:

- V případě, že nebylo dodáno požadované množství zboží, či v případě, že zboží trpí právní vadou, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu, dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy.

- Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci s tím, že volba prodávajícího nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

- Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující, dle ustanovení § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Způsob odstranění vady, která je podstatným porušením smlouvy, se řídí následujícími pravidly:

- kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

- Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

- Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího na adrese: KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., se sídlem Přemyslova 137/25, Plzeň

Článek IX.

Práva z vadného plnění kupujícího, který není podnikatelem, u kterého by se koupě týkala jeho podnikatelské činnosti

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zakoupená věc nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží , má se za to, že věc byla vadná již při jejím převzetí.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, do 24 měsíců od jeho převzetí. Toto právo kupujícímu nenáleží pokud:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího na adrese: KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., se sídlem Přemyslova 137/25, Plzeň.

6. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Článek X.

Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno.

Článek XI.

Reklamace

1. V případě, že je kupujícím spotřebitel, rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady či využití servisu zahraničního výrobce. Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2. V případě, že kupujícím není spotřebitel, rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník o reklamaci ve lhůtě přiměřené povaze vytýkané vady, nejpozději však do 90 dnů od uplatnění práva z vadného plnění u prodávajícího.

3. O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat písemnou formou (reklamačním protokolem nebo e-mailem).

Článek XII.

Ochrana osobních údajů

1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Kupující měl před odesláním své objednávky možnost souhlasit s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly dále použity pro zasílání obchodních sdělení a nabídek prodávajícího, a to do té doby, dokud s tím kupující nevysloví nesouhlas. Kupující je vždy oprávněn oznámit prodávajícímu svůj nesouhlas se zasíláním obchodních nabídek, a to písemnou formou na adresu místa podnikání prodávajícího, či elektronickou poštou nebo odkazem připojeným k nabídkovému emailu.

3. Kupující má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle ustanovení §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Článek XII.

Prohlášení o shodě

Prodávající prohlašuje a potvrzuje, že podle zákona 22/1997 Sb. výrobky uváděné na trh v České republice jsou jen výrobky bezpečné. Výrobky musí být označeny značkou Notifikované osoby - CE značkou - a na označený výrobek bylo vydáno CE Conformity Declaration - Prohlášení o shodě - které je uloženo u výrobce/dovozce v Evropské unii, případně na adrese u prodejce/distributora.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.5.2018. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, vyplývajících z uzavřené smlouvy se řídí právním řádem České republiky s tím, že obecným soudem pro řešení případných sporů je podle občanského soudního řádu České Republiky místně příslušný soud podle místa podnikání prodávajícího v České republice.

V Plzni dne 1.5.2018

Všeobecné obchodní podmínky eshopu SZO.cz ke stažení

docxOP SZO.CZvelikost: 0,04MB

Formulář k odstoupení od smlouvy SZO ke stažení

Reklamační řád SZO ke stažení

pdfReklamační řádvelikost: 0,22MB