Obchodní podmínky společnosti SZO.cz

KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.

Přemyslova 137/25, Plzeň, 301 00

IČ 25225669

www.szo.cz

telefon: 377 424 999

email: krasny@szo.cz

(dále jen SZO.cz)

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti a případné další právní vztahy smluvních stran vznikající v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené distančně prostřednictvím internetového portálu, který je provozován na internetové adrese www.szo.cz mezi prodávajícím, tj. obchodní společností KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., se sídlem Přemyslova 137/25, Plzeň, IČ 252 25 669, zapsanou v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10414, a kupujícím, tj. jinou fyzickou či právnickou osobou.
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek umístěných na výše uvedené adrese www.szo.cz a s tím související právní vztahy.
 3. Ustanovení odchylná od ustanovení uvedených v obchodních podmínkách lze sjednávat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení mají přednost před obchodními podmínkami.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvy i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. SZO.cz si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změnami či doplňky nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly před účinností těchto změn, příp. doplňků obchodních podmínek.
 6. SZO.cz se na základě smlouvy uzavřené se Sdružením obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. se sídlem Mečová 5, 602 00 Brno, IČ: 22832793, zavazuje dodržovat Kodex GOS, jehož plné znění je dostupné online zde: http://www.asociace-sos.cz/wp-content/uploads/kodex_GOS.pdf.
 7. V případě rozporu těchto obchodních podmínek a ustanovení Kodexu GOS se použijí ustanovení Kodexu GOS.
 8. Kupující potvrdil, že se s těmito podmínkami seznámil před odesláním své objednávky prodávajícímu, a že s nimi v celém jejich rozsahu souhlasí.

Článek II.

Vymezení pojmů

 1. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
 2. Prodávajícím se rozumí obchodní společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., se sídlem Přemyslova 137/25, Plzeň, IČ 252 25 669, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10414, ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
 3. Kupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
 4. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba – nepodnikatel, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím pro svou osobní potřebu, ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
 5. Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba ve smyslu § 420 občanského zákoníku.
 6. Webovým rozhraním se rozumí e-shop provozovaný na adrese www.szo.cz.

Článek III.

Některá sdělení před uzavřením smlouvy

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby služby účtované klientovi poskytovatelem služby komunikace na dálku.
 2. Cena zboží je v internetovém obchodě uváděna včetně DPH, a to včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, kromě nákladů na doručení zboží.
 3. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu tuto smlouvu na vyžádání v její textové podobě.
 4. Kupující je oprávněn využít mimosoudního způsobu vyřizování stížností prostřednictvím elektronické pošty prodávajícího, příp. se kupující může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 5. SZO.cz se jako držitel značky GOS zavazuje řešit spory se spotřebiteli pokud možno smírně s ohledem na postavení spotřebitele jako slabší smluvní strany. K tomu může využít služeb Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s., kam se může obrátit s žádostí o mimosoudní řešení sporu s jeho zákazníkem, spotřebitelem. Zároveň se držitel značky GOS zavazuje poskytnout potřebnou součinnost v případě, že se na SOS –  Asociaci obrátí s podnětem jeho zákazník, spotřebitel. V takovém případě je povinen vyjádřit se ve lhůtě 14 dní k podnětu a náležitě odůvodnit případné nevyhovění nároku spotřebitele. Držitel značky GOS se zavazuje, že nebude ve spotřebitelských smlouvách vylučovat pravomoc obecných soudů a tedy uzavírat se spotřebiteli rozhodčí smlouvy.
 6. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím dle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Článek IV.

Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV odst. 1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).
 3. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., Přemyslova 137/25, Plzeň, 301 00. Do odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede číslo objednávky a specifikuje zboží jeho názvem a počtem.
 4. Spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy dle tohoto článku využít formulář, který je dostupný na webovém rozhraní www.szo.cz a tvoří spolu s těmito obchodními podmínkami přílohu elektronické zprávy, kterou prodávající potvrdil kupujícímu obdržení jeho objednávky.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV odst. 2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na výše uvedenou adresu sídla prodávajícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a pokud možno v původním obalu. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.
 6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV odst. 2 je prodávající povinen ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy spotřebitelem, ne však dříve, než mu spotřebitel předá vrácené zboží, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, vrátit spotřebiteli na jeho účet všechny platby, které od něj obdržel včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, jaký spotřebitel použil pro zaplacení kupní ceny zboží, neurčí-li spotřebitel v odstoupení od smlouvy jinak.
 7. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.
 8. Kupující, který není spotřebitelem, může od kupní smlouvy odstoupit pouze ze zákonem stanovených důvodů.

Článek V.

Uživatelský účet

 1. Kupující, který je autorizovaným prodejcem (dealerem) zboží prodávaného prodávajícím, může na webových stránkách internetového obchodu požádat prodávajícího o svoji registraci jakožto autorizovaný prodejce (dealer). V případě, že prodávající rozhodne o jeho registraci, bude takovému kupujícímu zřízen přístup do jeho vlastního uživatelského účtu. Z uživatelského účtu může kupující (autorizovaný prodejce) objednávat a nakupovat zboží se slevou poskytovanou prodávajícím. Kupující bez registrace mohou objednávat a nakupovat zboží prostřednictvím internetového obchodu www.szo.cz za ceny, které se v internetovém obchodě aktuálně zobrazují.
 2. Každý kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje požadované prodávajícím. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně těchto údajů. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost jak ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, tak i o výši poskytovaných slev.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet dle svého uvážení, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, a v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob.

Článek VI.

Uzavření smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně bližší specifikace a cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Při vyplnění objednávkového formuláře kupující zvolí objednávaný druh zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní), zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, seznámí se s informací o nákladech spojených s dodáním zboží a zvolí způsob doručení zboží.
 6. Kupující je oprávněn před odesláním objednávky prodávajícímu kontrolovat a měnit údaje, které zadal do objednávky. Kupující odešle objednávku zboží prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ ve webovém rozhraní.
 7. Kupující bere na vědomí, že je povinen řádně vyplnit všechny údaje v objednávkovém formuláři (dále jen „objednávka“). V opačném případě technické nastavení webového rozhraní neumožní kupujícímu objednávku prodávajícímu odeslat.
 8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu oznámí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V tomto oznámení uvede prodávající podrobnosti objednávky, zejména množství a druh objednaného zboží, způsob dodání zboží, jakož i jeho cenu.
 9. V případě technické závady webového rozhraní se může stát, že kupujícímu nebude obratem doručena informace o obdržení jeho objednávky prodávajícím. V takovém případě prodávající doporučuje kupujícímu, aby jej kontaktoval na telefonním čísle 377 424 999.
 10. Kupující bere na vědomí, že toto oznámení není přijetím objednávky, nejedná se tedy o akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena teprve poté, kdy prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího.
 11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 12. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 13. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, a dále u zboží, jehož objednávku není možné z objektivních důvodů zajistit.
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Článek VII.

Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými v tomto článku obchodních podmínek.
 2. V případě, že je kupujícím zdravotnické zařízení nebo zdravotnická organizace, může být cena zboží uhrazena bankovním převodem, a to na základě faktury vydané prodávajícím doručené kupujícímu společně s objednaným zbožím. Splatnost účtované částky činí 14 dní ode dne vystavení faktury, není-li prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. Kupující je v takovém případě povinen označit platbu variabilním symbolem, kterým je číslo faktury. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě prodlení s úhradou účtované částky delší než 60 dnů je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti účtované částky.
 3. V případě, že je kupujícím spotřebitel, může kupující zvolit z těchto způsobů doručení zboží a platby jeho ceny:
  1. 3.1    doručení zboží poskytovatelem poštovních služeb za současného uhrazení ceny zboží platbou přepravci zboží (poštovnímu doručiteli) na dobírku,
  2. 3.2    osobní vyzvednutí objednaného zboží v provozovně prodávajícího na adrese jeho sídla, a to každý pátek (není-li tento den státním svátkem) od 15 do 18 hodin, za současného uhrazení kupní ceny zboží v hotovosti.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Článek VIII.

Doprava

 1. Kupující volí způsob dopravy objednaného zboží v objednávkovém formuláři. Náklady na poštovné a balné se odvíjejí od kupujícím zvoleného způsobu dopravy, jakož i váhy objednaného zboží, a činí:
  1. 1.1    obchodní balík DR 0,1 kg až 10 kg: 145 Kč včetně DPH
  2. 1.2    obchodní balík DR 10,1 kg až 30 kg: 194 Kč včetně DPH
  3. 1.3    obchodní balík DR na dobírku (bez ohledu na hmotnost): 194 Kč včetně DPH
 2. Prodávající dodá zboží kupujícímu do 10 pracovních dnů od přijetí jeho objednávky. Zásilky jsou pojištěny proti ztrátě a poškození.
 3. V případě, že kupující zvolí při objednávce zboží přednostní expedici do 24 hodin, předá prodávající zboží k přepravě do 24 hodin od přijetí objednávky. Tato služba je zpoplatněna příplatkem 242 Kč včetně DPH.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady vynaložené prodávajícím spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Opakované zaslání a doručení zboží provede prodávající po předchozí domluvě s kupujícím.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 6. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu a přílohy připojené ke zboží výrobcem. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, písemně oznámit prodávajícímu. To platí především pro případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen podle svých možností specifikovat zjištěné vady.

Článek IX.

Práva z vadného plnění kupujícího, který je podnikatelem a koupě se týká jeho podnikatelské činnosti

 1. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, byť se projeví až později. Zboží vykazuje vadu, nebylo-li dodáno v ujednaném množství, jakosti nebo provedení. Právo kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Způsob odstranění vady, která je nepodstatným porušením smlouvy, se řídí následujícími pravidly. V případě, že nebylo dodáno požadované množství zboží, či v případě, že zboží trpí právní vadou, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu, dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy podle čl. IX. odst. 4 těchto obchodních podmínek. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci s tím, že volba prodávajícího nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 4. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas, nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.
 6. Způsob odstranění vady, která je podstatným porušením smlouvy, se řídí pravidly uvedenými v odst. 8–11 tohoto článku obchodních podmínek.
 7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 8. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 10. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 11. Práva z vadného plnění se uplatňují písemně u prodávajícího na adrese KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., Přemyslova 137/25, Plzeň, 301 00.

Článek X.

Práva z vadného plnění kupujícího, který není podnikatelem, u kterého by se koupě týkala jeho podnikatelské činnosti

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 2. V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď opravou věci, nebo její výměnou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodejce neprokáže opak.
 3. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka), která činí dvacet čtyři (24) měsíců. Tato doba se staví po dobu, kdy prodávající převzal zboží k reklamačnímu řízení.
 4. Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení, mechanické poškození způsobené nesprávným zacházením spotřebitele aj.
 5. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. X odst. 1, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 6. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 7. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího na adrese KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., Přemyslova 137/25, Plzeň, 301 00.
 8. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
 9. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Článek XI.

Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

 1. Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno.

Článek XII.

Reklamace

 1. V případě, že je kupujícím spotřebitel, rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady či využití servisu zahraničního výrobce. Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 2. V případě, že kupujícím není spotřebitel, rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník o reklamaci ve lhůtě přiměřené povaze vytýkané vady, nejpozději však do 90 dnů od uplatnění práva z vadného plnění u prodávajícího.
 3. O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat písemnou formou (reklamačním protokolem nebo e-mailem).
 4. Další práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění se řídí Reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek.

Článek XIII.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
 5. Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly použity pro zasílání obchodních sdělení a nabídek prodávajícího, a to do té doby, dokud s tím kupující nevysloví nesouhlas. Kupující je vždy oprávněn oznámit prodávajícímu svůj nesouhlas se zasíláním obchodních nabídek, a to písemnou formou na adresu místa podnikání prodávajícího, elektronickou poštou nebo prostřednictvím odkazu připojenému k nabídkovému emailu.
 6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

Článek XIV.

Prohlášení o shodě

 1. Prodávající prohlašuje a potvrzuje, že podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, jsou výrobky uváděné na trh v České republice jen výrobky bezpečné. Výrobky musí být označeny značkou Notifikované osoby (CE značkou) a na označený výrobek bylo vydáno CE Conformity Declaration (Prohlášení o shodě), které je uloženo u výrobce/dovozce v Evropské unii, případně na adrese u prodejce/distributora.

Článek XV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1.12.2015. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují textovou formu.
 2. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. K řešení sporu jsou příslušné soudy v České republice. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Je-li některé z ustanovení těchto obchodních podmínek v rozporu s Kodexem GOS, který se prodejce zavazuje dodržovat nebo s platnými a účinnými právními předpisy ČR, použijí se ustanovení Kodexu GOS a právních předpisů ČR.

V Plzni dne 1.12.2015

Všeobecné obchodní podmínky eshopu SZO.cz ke stažení

pdfObchodní podmínkyvelikost: 0,09MB

Formulář k odstoupení od smlouvy SZO ke stažení

Reklamační řád SZO ke stažení

pdfReklamační řádvelikost: 0,05MB