Etický kodex pro realizaci reklam

Při realizaci reklam postupuje společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. podle tohoto etického kodexu:

  1. Reklama nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.
  2. Reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti.
  3. Reklama musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů.
  4. Reklama nebude záměrně propagovat neodůvodněné plýtvání anebo neracionální spotřebu surovin či energie, pocházejících z neobnovitelných zdrojů.
  5. Reklama nesmí zejména obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.
  6. Reklama nesmí obsahovat klamavé označení zboží či služeb.
  7. Reklama nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat.
  8. Léky, dezinfekční prostředky, žíraviny a zdraví ohrožující prostředky nesmí být v reklamách zobrazeny v dosahu dětí bez rodičovského dohledu a nesmí v nich být prezentovány děti, které s těmito produkty jakýmkoliv způsobem manipulují.
  9. Prací a čisticí prostředky nesmějí být v reklamách zobrazeny v dosahu dětí bez dozoru dospělé osoby a nesmějí v nich být prezentovány děti, které s jejich obsahem jakýmkoliv způsobem manipulují.
  10. Reklama na léky musí být zaměřena pouze na léčivé přípravky a vybrané prostředky zdravotnické techniky, které jsou přístupné volnému prodeji.