Co představuje nemocniční hygiena?

Nemocniční hygiena představuje soubor systematických činností a systém bezpečnostních opatření směřujících k zajištění zdraví pacientů i nemocničního personálu.

 

Oblast nemocniční hygieny je úzce spjata s prevencí nemocničních infekcí a součástí preventivních činností je také problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. je specialista na dezinfekci, nemocniční hygienu a medicinální přístroje. Prodáváme kvalitní dezinfekční prostředky, které jsou v rámci nemocniční hygieny velmi žádané a účinné. Pokud máte zájem o dezinfekční prostředky do nemocnice či jiného zdravotního zařízení, podívejte se na stránku dezinfekce.

Problematika nemocniční hygieny

Do oblasti hygieny v nemocničních zařízeních jednoznačně řadíme problematiku nemocniční (nozokomiální) infekce. Ta je definována jako infekce vzniklá v souvislosti s interakcí se zdravotní péčí, která nebyla přítomna, ani nebyla v inkubační době na začátku této interakce. Interakcí se zdravotní péčí se rozumí poskytnutí nemocniční, ambulantní i následné péče.

Nemocniční infekce představují významnou komplikaci zdravotní péče, která má negativní důsledky ve smyslu zvýšené morbidity, mortality a nákladů na péči. Negativně ovlivňují kvalitu života pacientů a výkonnost zdravotního systému.

Z rozsáhlé studie SENIC (Study of Efficancy of Nosocomial Infection Control), která byla zorganizována v USA v sedmdesátých letech minulého století, vyplynulo, že přibližně 30 % všech nozokomiálních infekcí může být příznivě ovlivněno prevencí.

Dezinfekční prostředky v rámci nemocniční hygieny

Nemocniční infekce představují významnou komplikaci zdravotní péče, která má negativní důsledky ve smyslu zvýšené nemocnosti, úmrtnosti a nákladů na péči, negativně ovlivňují kvalitu života pacientů a výkonnost zdravotního systému.

 • Plošná dezinfekce = Určená k používání v nemocnici, v potravinářských provozech zdravotnických zařízení veškerého typu, včetně pediatrie a kojeneckých ústavů. Používá se k vytírání podlah a otírání dlaždicového obložení. Také se používá na operačních sálech, ambulancích, plicních léčebnách a všech rizikových pracovištích, kde je požadován kompletní desinfekční záběr.
 • Nástrojová dezinfekce = Desinfekce nástrojů na bázi stabilních kysličníků určená k mytí a desinfekci chirurgických nástrojů, přístrojů, instrumentária a pomůcek, které přicházejí do přímého kontaktu s tkání a krví pacienta. Najde své uplatnění především na operačních sálech a ambulancích.
 • Dvoustupňová dezinfekce = Dvoustupňová desinfekce na bázi betainů s malým obsahem oligomerů určená jako I. stupeň desinfekce chirurgických nástrojů, přístrojů, pomůcek a instrumentária. Má vynikající mycí schopnosti a odbourává i tu nejvyšší biologickou zátěž. Dvoustupňová desinfekce na bázi kyseliny peroctové určená jako II. stupeň desinfekce chirurgických nástrojů, přístrojů, pomůcek a instrumentária, včetně prostředků citlivých na teplo k tzv. sterilizaci za studena.
 • Vyšší stupeň dezinfekce = Sterilizace za studena, dezinfekce na bázi stabilních kysličníků s totálním dezinfekčním efektem určená pro vyšší stupeň dezinfekce v pediatrii a ostatních oborech medicíny. Používá se v nemocnicích na různé sondy, operační roboty řízené počítačem, endoskopy, fibriloskopy a podobné přístroje.
 • Postřiková dezinfekce ploch = Desinfekce postřikem na bázi tenzidů s malým obsahem KAS určená k mytí a desinfekci ploch, které přicházejí do přímého kontaktu s kůží pacienta. Používá se na RTG-stoly a CT-tunely, na odděleních LDN na antidekubitní lůžka, nejčastěji však k mytí a desinfekci manžet tonometrů.
 • Postřiková dezinfekce nástrojů = Dezinfekční spreje na bázi stabilních kysličníků určené k rychlé dezinfekci postřikem ve zdravotnických zařízení veškerého typu, včetně pediatrie a neonatalogie. Je vhodný také pro rychlou dezinfekci dýchacích masek, nebulizátorů a zvlhčovačů.
 • Dezinfekce otevřených ran = Dezinfekce hnisající rány, který zajišťuje vytvoření ideálního prostředí pro hojení rány.
 • Dezinfekce nádobí v nemocnici = Desinfekce nádobí na bázi alkálií s malým obsahem EDTA určená k používání v potravinářských provozech zdravotnických zařízení.
 • Dezinfekce nemocničního prádla = Desinfekce prádla určená k praní nemocničního prádla na oddělení veškerého typu, včetně pediatrie a kojeneckých ústavů. Používá se při předepírce k dekontaminaci a desinfekci prádla.
 • Dezinfekce odpadů = Je určená k dezinfekci všech odpadů a sanitárního zařízení ve zdravotnictví a potravinářství. Používá se také k dezinfekci plivátka ve stomatologii. Používá se též k likvidaci nenadálých událostí jako je např. rozlitá nebo ukáplá krev, rozbitá zkumavka s biologickým materiálem apod. Používá se také k dezinfekci odpadů a sanitárního zařízení ve zdravotnictví a potravinářství.
 • Dezinfekce rukou = Dezinfekční mýdla, ochranné emulze na ruce, regenerační krémy, desinfekční ubrousky, antiseptická mýdla, hydroalkoholové desinfekční gely.
 • Dezinfekce ovzduší v nemocnici = Dezinfekce je vhodná k použití v menších ambulancích, vyšetřovnách, rizikových pokojích, WC a podobně a také na centrálních příjmech a dalších pracovištích a prostorách v nemocnici.

Infekce v nemocnici - základní pojmy

 • Nemocniční (nozokomiální) infekce - infekce vzniklá v souvislosti s interakcí se zdravotní péčí, která nebyla přítomna, ani nebyla v inkubační době na začátku této interakce. Interakcí se zdravotní péčí se rozumí poskytnutí nemocniční, ambulantní i následné péče.
 • Komunitní infekce - infekce vzniklá bez souvislosti s poskytováním zdravotní péče.
 • Endogenní infekce - infekce, jejíž původce pochází ze zdroje, který je součástí mikrobiálního osídlení nemocného, přičemž k jeho přenosu do místa infekce a bezprostředně ani do místa primárního osídlení nedošlo prostřednictvím exogenního vektoru.
 • Exogenní infekce - infekce, jejíž původce pochází ze zdroje mimo mikrobiální osídlení nemocného, přičemž k jeho přenosu do místa infekce, případně do místa normálního osídlení, došlo prostřednictvím exogenního vektoru. Za exogenní je považována také infekce, jejíž původce pochází ze zdroje, který je součástí mikrobiálního osídlení nemocného, avšak k jeho přenosu do místa infekce došlo prostřednictvím exogenního vektoru.
 • Surveillance - kontinuální shromažďování, analýza, interpretace a zpětná distribuce všech údajů, které mají vztah k účinné kontrole sledovaného jevu.
 • Incidence - počet osob s nově vzniklou nemocí v daném časovém intervalu, vůči počtu osob v riziku nemoci ve shodném časovém intervalu. Obvykle se vyjadřuje v procentech, případně v počtu osob s nemocí na určený počet osob v riziku.
 • Prevalence - počet osob s nemocí přítomnou v daném okamžiku nebo časovém intervalu vůči počtu osob v riziku nemoci ve shodném okamžiku nebo časovém intervalu. Obvykle se vyjadřuje v procentech, případně v počtu osob s nemocí na určený počet osob v riziku.

Zdroj informací a inspirace: ÚVN Praha

Koncepce nemocniční epidemiologie a hygieny

Hygiena a epidemiologie jsou lékařské obory preventivní medicíny. Specifická primární prevence se zaměřuje na konkrétní rizika či nemoce (ochrana zdraví), nespecifická prevence zahrnuje celkové posilování a rozvíjení zdraví (podpora zdraví). Vychází ze studia výskytu infekčních i neinfekčních onemocnění hromadného charakteru a poškození zdraví ve sledované populaci.

Nemocniční hygiena a epidemiologie vzniká z potřeby zaměřit se podrobně na specifickou hygienicko-epidemiologickou problematiku zdravotnických zařízení. Managementy velkých nemocnic tak často zřizují funkční místo pro zdravotníka vzdělaného v preventivní i intervenční hygienické a epidemiologické problematice. Od tohoto interního zaměstnance se očekává, že na základě dobré orientace jak v lokálních stavebně-technických předpokladech, tak i v provozních podmínkách a při intenzivní komunikaci se zdravotníky i s nezdravotnickými zaměstnanci reguluje míru stávajícího i potenciálního rizika ohrožení zdraví jak pro personál tak pro ošetřované pacienty nemocnic.

Zdroj informací a inspirace: SNEH (Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny)

Audit nemocniční hygieny

Nemocniční hygiena je opravu komplexní oblast, a proto je nutné dbát na dodržování hygieny v mnoha sférách.

 • Hygiena rukou
 • Dezinfekční program
 • Uložení dezinfekčních přípravků
 • Interval střídání dezinfekčních přípravků
 • Dekontaminace nástrojů
 • Uložení sterilního materiálu
 • Zacházení s použitým prádlem
 • Bariérové ošetřování
 • Likvidace odpadu